top of page

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между „Клет България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1797, ул. „Лъчезар Станев“ 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12, имейл адрес: office@klett.bg, тел. номер: 02/ 843 20 70, наричано по-долу за краткост „Клет България“/“Дружеството“, и клиентите/посетителите, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайта https://www.cambridgeschools.bg/, наричан по-долу „Уебсайтът”, представляващ електронен портал на Асоциация на Кеймбридж училищата в България.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА

Чл. 2. Уебсайтът e достъпен на адрес https://www.cambridgeschools.bg/, чрез който Потребителите имат възможност да получат информация за членовете на Асоциация на Кеймбридж училищата в България; организираните събития, в това число и минали събития; организирани състезания и др., включително:

1. Да изпращат запитвания до Клет България;

2. Да разглеждат секция „Събития“, „Галерия“, „Новини“, „Членове“;

3. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на Потребителите - предимно чрез Уебсайта.

Чл. 3. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Уебсайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при изпращане на запитване, ако Потребителят е въвел съответното имена и данни за контакт.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 4. (1) За да използва Уебсайта Потребителят не предоставя лични данни и не е необходимо да се регистрира. Потребителят може да се свърже с представител на Клет България по имейл или телефон, предоставени в секция „Контакти“ на Уебсайта, за повече информация във връзка с предлаганите продукти и услуги.

(2) За отправяне на запитване и/или мнение, Потребителят следва да изпрати имейл на посочения в секцията „Контакти“ на Уебсайта електронен адрес за връзка.

Чл. 5. Потребителят има право по всяко време да спре ползването на предоставяните на Уебсайта услуги. При изрично искане от страна на Потребителя, Клет България заличава предоставените от Потребителя лични данни - в случай на наличие на такива. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до: p.andreeva@klett.bg

ІV. ДРУГИ

Чл. 6. (1) Всеки Потребител в Уебсайта носи пълна отговорност за действията си по време на ползване на Уебсайта.

(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта в други мрежи.

(3) Неспазването на описаните в тази разпоредба задължения могат да доведат до ограничаване на достъпа до Уебсайта за Потребителя, както и до задължение за компенсиране на Клет България във връзка с всички нанесени вреди.

Чл. 7. (1) Политика на Клет България е да предоставя точна информация за услугите и продуктите в Уебсайта.

(2) Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, които се намират извън правомощията на Клет България, достъпът до Уебсайта може да бъде прекъснат за известно време. Във връзка с горното, Клет България не е в състояние да гарантира, че сайтът и информацията в него ще бъдат достъпни, безгрешни и точни по всяко време.

Чл. 9. (1) Клет България обработва предоставените от Потребителя лични данни съобразно Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта.

(2) Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражението си личните му данни да бъдат обработвани от Клет България, както и да упражни другите права, свързани с обработваните лични данни, заложени в Регламент 2016/679 и описани в Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта. Потребителят може да упражни всяко едно от правата си, произтичащи от Регламент 2016/679, като изпрати e-mail на p.andreeva@klett.bg

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да бъде необходимо Клет България да уведомява предварително Потребителите. Най-актуалната версия на Общите условия е достъпна винаги на Уебсайта.

 

Последна актуализация: 15.05.2023 г.

 

Уебсайтът може да съдържа\ връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от Клет България. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Клет България няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Координати на Дружеството:

Клет България ООД

гр. София п.к. 1797

ул. Лъчезар Станев №5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12

тел: 02/843 20 70

имейл: office@klett.bg

 

Координати на Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Координати на Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

факс: 02/91-53-525

имейл:  kzld@cpdp.bg,

Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

bottom of page